EMTP-Raws

BDRip.org Make your Vision.

@sadouxi7 年前

04/30
21:58
Anime

雪地灵犬 HDTVrip 720p HEVC Main12

【发布者的话】

半年没在U2上发过BDrip结果差点连怎么编辑候选都忘了……

本片改编自真实故事,如果有兴趣的话可以看这里:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NzIwODMzNQ==&mid=2649737191&idx=1&sn=1cc597ebdc0201669920af5443b63515&chksm=88bf3687bfc8bf91bd8a09b620d0d115efddfa6cbb9c14acf6c3382773ada0c01d78e0e50315&scene=0#wechat_redirect

注意:有台标

视频使用x265 12bit(HEVC Encoder version 2.3+28-08a05ca9fd16c9f5)编码器输出,音轨使用英语原声杜比数字AC-3 5.1 448k

 

【下载地址】

链接:http://pan.baidu.com/s/1bpBylKb 密码:ljqb

解压密码EMTP-Raws

 

【影片信息】

中文名 小狗波图
外文名 Balto
其它译名 雪地灵犬
出品时间 1995年12月22日
发行公司 Argentina Video Home
制片地区 美国
导 演 西蒙·威尔斯
制片人 史蒂文·斯皮尔伯格
类 型 动画,家庭,冒险
主 演 吉姆·卡特,鲍勃·霍斯金斯,凯文·贝肯
片 长 74 min
上映时间 1995年12月22日
对白语言 英语
色 彩 彩色
imdb编码 tt0112453

一只半狼半犬的狼狗波图,于19世纪末在阿拉斯加受到人们及爱斯基摩犬的排挤。不晓得自己属于何种族群的贝托,身边只有四位好朋友:美丽的爱斯基摩犬珍娜、聒噪却善良的鹅波利斯、害羞可爱的北极熊木克及路克。虽然贝托的“杂种”身份与他们格格不入,但他的好友在意的并不是他的外型,而是它高贵的内心。

即使不被大众接受,当诺姆小镇爆发白喉症,而大风雪又延阻药,其中最优秀的的犬队迷失流方向,狼狗波图凭着自己能力找到流迷失的犬队,并带领着迷失的犬队和药送回到诺姆小镇,狼狗波图成为诺姆小镇里的英雄。

 

【Mediainfo】

视频
ID : 1
文件格式 : HEVC
文件格式/信息 : High Efficiency Video Coding
格式简介 : @L4@Main
编码设置ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
长度 : 1小时 17分
码率 : 3 559 Kbps
画面宽度 : 1 280像素
画面高度 : 688像素
画面比例 : 1.85:1
帧率模式 : 恒定
帧率 : 23.976 fps
色彩空间 : YUV
色度抽样 : 4:2:0
位深度 : 12位
bits/(pixel*frame)(数据密度) : 0.169
大小 : 1.93 GiB (87%)
编码函数库 : x265 2.3+28-08a05ca9fd16c9f5:[Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 12bit: KG7x [x265.ru]
编码设置 : cpuid=1050111 / frame-threads=3 / numa-pools=12 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1280×688 / interlace=0 / total-frames=111597 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=6 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / bframes=10 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=60 / lookahead-slices=0 / scenecut=40 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=4 / tu-intra-depth=4 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=3 / subme=6 / merange=64 / temporal-mvp / weightp / weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / rd=6 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / rdpenalty=2 / psy-rd=0.20 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / analysis-mode=0 / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=18.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=3 / aq-strength=1.20 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=64 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=4095 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / refine-level=5
Default : 是
Forced : 否

音频
ID : 2
文件格式 : AC-3
文件格式/信息 : Audio Coding 3
扩展模式 : CM (complete main)
格式设置, Endianness : Big
编码设置ID : A_AC3
长度 : 1小时 17分
码率模式 : CBR
码率 : 448 Kbps
声道 : 6声道
声道位置 : Front: L C R, Side: L R, LFE
采样率 : 48.0 KHz
压缩模式 : 有损压缩
大小 : 249 MiB (11%)
标题 : 英语原声杜比数字AC-3 5.1 448k
语言 : English
Default : 是
Forced : 否

 

【预览图】

雪地灵犬 HDTVrip 720p HEVC Main12