EMTP-Raws

BDRip.org Make your Vision.

@sadouxi6 年前

05/10
21:06
未分類

钢之炼金术师 带官方中文字幕 BDrip 1080p HEVC Main12

【发布者的话】

禁转资源

视频使用HEVC Main10编码(x265 2.6+26-b4edf9b44d23),音频使用日语原声FLAC 5.1 24bit,两条中文字幕

 

【下载链接】

链接:https://pan.baidu.com/s/1MV9vVoXdU6qv3gSPnwMPeg 密码:qj33

解压密码EMTP-Raws

 

【影片信息】

中文名 钢之炼金术师
外文名 鋼の錬金術師、Fullmetal Alchemi
其它译名 钢之炼金术师 真人版
发行公司 华纳兄弟
拍摄地点 意大利、日本
拍摄日期 2016年6月~8月
导 演 曾利文彦
编 剧 曾利文彦 、宫本武史
类 型 动作,奇幻
主 演 山田凉介
片 长 133分钟
上映时间 2017-12-01(日本)
对白语言 日语
色 彩 彩色

 

故事发生在一个炼金术相当发达的世界。爱德华·艾尔利克和他的弟弟阿尔冯斯十分思念亡故的母亲,为了再次见到母亲的微笑,他们进行了炼金术中最大的禁忌人体炼成——欲将死者复活的炼成术。

可是炼成失败时的反弹效应,令爱德付出“通行费”左脚,阿尔则失去全身。

为救回弟弟,爱德牺牲自己的右臂作为代价,将弟弟的灵魂固定在一副铠甲上。失去的右臂和左腿由钢制义肢“机械铠”来替代,因此在爱德取得国家炼金术师资格时、大总统给予“钢”的称号,人们称之为“钢之炼金术师”。

为了给阿尔找回身体,爱德兄弟踏上了寻找贤者之石的冒险之旅

 

【Mediainfo】

视频
ID : 1
格式 : HEVC
格式/信息 : High Efficiency Video Coding
格式概况 : @L4@Main
编解码器ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
持续时间 : 2 小时 13 分
码率 : 4 742 kb/s
宽度 : 1 920 像素
高度 : 816 像素
画面比例 : 2.35:1
帧率模式 : 恒定
帧率 : 23.976 (24000/1001) 帧/秒
色彩空间 : YUV
色度抽样 : 4:2:0
位深 : 12 位
数据密度【码率/(像素×帧率)】 : 0.126
流大小 : 4.43 GiB (59%)
编码函数库 : x265 2.6+26-b4edf9b44d23:[Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 12bit
编码设置 : cpuid=1050111 / frame-threads=3 / numa-pools=12 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920×816 / interlace=0 / total-frames=192468 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=6 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=10 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=60 / lookahead-slices=5 / scenecut=40 / radl=0 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=4 / tu-intra-depth=4 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=3 / subme=6 / merange=64 / temporal-mvp / weightp / weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / rd=6 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=2 / psy-rd=0.20 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=18.0 / qcomp=0.80 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=3 / aq-strength=1.20 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=64 / no-rc-grain / qpmax=31 / qpmin=1 / no-const-vbv / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=4095 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-save=(null) / analysis-load=(null) / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1
Default : 是
Forced : 否

音频
ID : 2
格式 : FLAC
格式/信息 : Free Lossless Audio Codec
编解码器ID : A_FLAC
持续时间 : 2 小时 13 分
码率模式 : 动态(VBR)
码率 : 3 330 kb/s
声道 : 6 声道
声道位置 : Front: L C R, Side: L R, LFE
采样率 : 48.0 kHz
帧率 : 11.719 帧/秒 (4096 SPF)
位深 : 24 位
流大小 : 3.11 GiB (41%)
标题 : 日语原声FLAC 5.1 24bit
编码函数库 : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)
语言 : 日语 (Japanese)
Default : 是
Forced : 否

文本 #1
ID : 3
格式 : PGS
混合模式 : zlib
编解码器ID : S_HDMV/PGS
编解码器ID/信息 : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
持续时间 : 2 小时 8 分
码率 : 15.8 kb/s
元素计数 : 2460
流大小 : 14.6 MiB (0%)
标题 : 中文1
语言 : 中文 (Chinese)
Default : 是
Forced : 否

文本 #2
ID : 4
格式 : PGS
混合模式 : zlib
编解码器ID : S_HDMV/PGS
编解码器ID/信息 : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
持续时间 : 2 小时 8 分
码率 : 19.3 kb/s
元素计数 : 2460
流大小 : 17.7 MiB (0%)
标题 : 中文2
语言 : 中文 (Chinese)
Default : 否
Forced : 否

 

【预览图】

钢之炼金术师 带官方中文字幕 BDrip 1080p HEVC Main12