EMTP-Raws

BDRip.org Make your Vision.

@sadouxi6 年前

02/20
01:02
Anime

至爱梵高:星空之谜 英语原声 BDrip 1080p HEVC Main12

【发布者的话】

我想要用我的艺术去打动人。我希望人们说‘他对事物的感受很深,很温柔’。——梵高

本组主页:http://bdrip.org/
本人微博:http://weibo.com/Hi10P

由于原盘码率极低,部分镜头可能会自带欠码,介意者请勿下载

视频使用HEVC Main12编码(x265版本 2.6+26-b4edf9b44d23),音轨为英语原声FLAC 5.1 24bit

 

【下载地址】

链接:https://pan.baidu.com/s/1pM2iJdp 密码:434j

解压密码EMTP-Raws

 

【影片信息】

中文名 至爱梵高·星空之谜
外文名 Loving Vincent
其它译名 致梵高的爱、探索梵高的生与死、至爱梵高、梵谷:星夜之谜(台)、情谜梵高(港)
制片地区 英国、 波兰
导    演 多洛塔·科别拉、休·韦尔什曼
编    剧 多洛塔·科别拉、休·韦尔什曼、贾科·凡·丹纳尔
类    型 传记、动画
主    演 道格拉斯·布斯,罗伯特·古拉奇克,西尔莎·罗南,艾莉诺·汤姆林森
片    长 95分钟 上映时间 2017年6月12日(安纳西电影节)
对白语言 英语

画家梵高去世后一年,阿尔勒(法国南部一个城市,梵高割耳时居住的地方)的邮差、与其私交甚笃的鲁兰老爹,从梵高的前房东手中得到一封梵高生前想要寄给弟弟提奥却没有送出的信。

由于无法邮寄,他委托儿子阿尔芒完成这个任务,把梵高这“最后”一封信送到收信人提奥那里。但是,提奥已经去世,为寻找提奥遗孀的地址,阿尔芒来到梵高最后生活的离巴黎不太远的奥维尔小镇。

他和与梵高接触过的居民们聊天,拼凑出梵高生前最后六个星期里的故事——有人认为梵高是自杀,而有人则认为他的死有疑点,这让阿尔芒对梵高自杀一事充满好奇,决定寻找他死亡的真相。

在这一调查中,原本反感梵高的阿尔芒似乎渐渐理解了文森特·梵高——这个疯狂而痛苦的天才……

 

【Mediainfo】

视频
ID                                       : 1
格式                                       : HEVC
格式/信息                                    : High Efficiency Video Coding
格式概况                                     : @L4@Main
编解码器ID                                   : V_MPEGH/ISO/HEVC
持续时间                                     : 1 小时 34 分
码率                                       : 7 403 kb/s
宽度                                       : 1 480 像素
高度                                       : 1 080 像素
画面比例                                     : 1.370
帧率模式                                     : 恒定
帧率                                       : 23.976 (24000/1001) 帧/秒
色彩空间                                     : YUV
色度抽样                                     : 4:2:0
位深                                       : 12 位
数据密度【码率/(像素×帧率)】                         : 0.193
流大小                                      : 4.90 GiB (71%)
编码函数库                                    : x265 2.6+26-b4edf9b44d23:[Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 12bit
编码设置                                     : cpuid=1050111 / frame-threads=3 / numa-pools=12 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1480×1080 / interlace=0 / total-frames=136262 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=6 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=10 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=60 / lookahead-slices=6 / scenecut=40 / radl=0 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=4 / tu-intra-depth=4 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=3 / subme=6 / merange=64 / temporal-mvp / weightp / weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / rd=6 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=2 / psy-rd=0.20 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=21.0 / qcomp=0.80 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=3 / aq-strength=1.20 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=64 / no-rc-grain / qpmax=31 / qpmin=1 / no-const-vbv / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=4095 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-save=(null) / analysis-load=(null) / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1
Default                                  : 是
Forced                                   : 否

音频
ID                                       : 2
格式                                       : FLAC
格式/信息                                    : Free Lossless Audio Codec
编解码器ID                                   : A_FLAC
持续时间                                     : 1 小时 34 分
码率模式                                     : 动态(VBR)
码率                                       : 3 047 kb/s
声道                                       : 6 声道
声道位置                                     : Front: L C R, Side: L R, LFE
采样率                                      : 48.0 kHz
帧率                                       : 11.719 帧/秒 (4096 SPF)
位深                                       : 24 位
流大小                                      : 2.02 GiB (29%)
标题                                       : 英语原声FLAC 5.1 24bit
编码函数库                                    : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)
语言                                       : 英语 (English)
Default                                  : 是
Forced                                   : 否

 

【预览图】

至爱梵高:星空之谜 英语原声 BDrip 1080p HEVC Main12