EMTP-Raws

BDRip.org Make your Vision.

@sadouxi6 年前

02/14
00:09
Anime

内裤队长 UHD-BDrip(4K,HDR10) HEVC Main10

【发布者的话】

感谢 堆代码的健太@驯兽师联盟 提供跑片服务器

视频使用HEVC Main10编码(x265 2.6+26-b4edf9b44d23),音频使用英语原声FLAC 7.1 24bit

 

【下载地址】

链接:https://pan.baidu.com/s/1mjEzPOG 密码:pqfu
解压密码EMTP-Raws
【影片信息】

导演: 大卫·索伦
编剧: 尼古拉斯·斯托勒 / 戴夫·皮尔奇 / 大卫·索伦
主演: 凯文·哈特 / 托马斯·米德蒂奇 / 艾德·赫尔姆斯 / 尼克·克罗尔 / 乔丹·皮尔 / 更多…
类型: 喜剧 / 动作 / 动画
制片国家/地区: 美国
语言: 英语
上映日期: 2017-06-02(美国)
片长: 89分钟
又名: 底底超人大电影(港)
IMDb链接: tt2091256

两个早熟的四年级小学生——乔治·比尔德和哈罗德·哈钦斯利用催眠术把他们的讨厌校长本尼·克鲁普先生变成了穿着内裤的超人——“内裤队长”!这个内裤超人对孩子们很友善,总是能帮他们摆脱各种麻烦,但一旦恢复清醒,就会忘了自己作为“内裤队长”所做过的事情。

【Mediainfo】
视频
ID                                       : 1
格式                                       : HEVC
格式/信息                                    : High Efficiency Video Coding
格式概况                                     : Main 10@L6@Main
编解码器ID                                   : V_MPEGH/ISO/HEVC
持续时间                                     : 1 小时 28 分
码率                                       : 12.2 Mb/s
宽度                                       : 3 840 像素
高度                                       : 2 076 像素
画面比例                                     : 1.85:1
帧率模式                                     : 恒定
帧率                                       : 23.976 (24000/1001) 帧/秒
色彩空间                                     : YUV
色度抽样                                     : 4:2:0 (Type 2)
位深                                       : 10 位
数据密度【码率/(像素×帧率)】                         : 0.064
流大小                                      : 7.55 GiB (80%)
编码函数库                                    : x265 2.6+26-b4edf9b44d23:[Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 10bit
编码设置                                     : cpuid=1173503 / frame-threads=4 / numa-pools=12,12 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840×2076 / interlace=0 / total-frames=127560 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=6 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=10 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=60 / lookahead-slices=8 / scenecut=40 / radl=0 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=4 / tu-intra-depth=4 / limit-tu=4 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=3 / subme=6 / merange=64 / temporal-mvp / weightp / weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=6 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=2 / psy-rd=0.20 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=16.0 / qcomp=0.80 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=3 / aq-strength=1.20 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=64 / no-rc-grain / qpmax=31 / qpmin=1 / no-const-vbv / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,0) / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-save=(null) / analysis-load=(null) / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1
Default                                  : 是
Forced                                   : 否
色彩范围                                     : Limited
基色                                       : BT.2020
传输特质                                     : PQ
矩阵系数                                     : BT.2020 non-constant
控制显示基色                                   : R: x=0.680000 y=0.320000, G: x=0.265000 y=0.690000, B: x=0.150000 y=0.060000, White point: x=0.312700 y=0.329000
控制显示亮度                                   : min: 0.0000 cd/m2, max: 1000.0000 cd/m2

音频
ID                                       : 2
格式                                       : FLAC
格式/信息                                    : Free Lossless Audio Codec
编解码器ID                                   : A_FLAC
持续时间                                     : 1 小时 28 分
码率模式                                     : 动态(VBR)
码率                                       : 3 030 kb/s
声道                                       : 8 声道
声道位置                                     : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE
采样率                                      : 48.0 kHz
帧率                                       : 11.719 帧/秒 (4096 SPF)
位深                                       : 24 位
流大小                                      : 1.88 GiB (20%)
标题                                       : 英语原声FLAC 7.1 24bit
编码函数库                                    : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)
语言                                       : 英语 (English)
Default                                  : 是
Forced                                   : 否

【预览图】

内裤队长 UHD-BDrip(4K,HDR10) HEVC Main10